Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου για τα νηπιαγωγεία

0
1333

Διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» δόθηκε πριν λίγο από το Υπουργείο Παιδείας.

Αποδελτιώνοντας όλα τα σημαντικά στοιχεία και διευκρινίσεις και εγκυκλίου:

1. Το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα αναπτύσσεται σε είκοσι πέντε (25) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένης και της πρόωρης υποδοχής όπου λειτουργεί. Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του είναι: πέντε (5) φοιτώντες μαθητές (νήπια – προνήπια) για τα 1/θέσια, δέκα (10) φοιτώντες μαθητές για τα 2/θέσια και 14 φοιτώντες μαθητές για τα 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία.

2. Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (07:45-08:30), αποτελεί διδακτικό χρόνο για τον εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτώντων νηπίων και προνηπίων, είναι πέντε (5) από τους εγγεγραμμένους στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.

3. Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 7:55 για το τμήμα πρόωρης υποδοχής και από 8:20 έως 8:30 για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα.

4. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 13:00 για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα και στις 16:00 για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (άρα δεν δίδεται χρόνος για αποχώρηση η οποία πρέπει να είναι άμεση).

5. Ειδικά για φέτος οι προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς που είχαν δηλώσει ολοήμερο τμήμα στις εγγραφές του Ιουνίου, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσής τους. Επίσης, οι γονείς των εγγραφέντων προνηπίων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εγγραφή των παιδιών τους. Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται η παραπάνω διαδικασία και αποστέλλεται ο οριστικός αριθμός των λειτουργούντων τμημάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

6. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

7. Ωράριο Νηπιαγωγών: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως. Συνεπώς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών διαμορφώνεται ως εξής:
α. Ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων με βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 8:20 – 13.00.
β. Ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων με τμήμα πρόωρης υποδοχής και προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 7.45 – 11.50, ενώ, αντίστοιχα, στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 12:10 -16.00.
γ. Ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων χωρίς λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής και με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 8:20 – 13.00, ενώ στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 12:10 -16.00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/μένη ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, είτε στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, η μία Νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ η άλλη διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις β και γ η εφημερία του διαλείμματος (11:50 – 12:10) ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

8. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία διαμορφώνεται ως εξής:
1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας

9. Εργασιακό ωράριο: Ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών.

10. Κατανομή τμημάτων: Η κατανομή των τμημάτων θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια –προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών στα τμήματα.
Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς οι ώρες διδασκαλίας, το τμήμα και οι εφημερίες. Ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της ανατίθεται για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο/η Διευθυντής/τρια – Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία κατανομή τμημάτων που ίσχυσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, φροντίζει ώστε όλοι οι νηπιαγωγοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, αποσπασμένοι) να αναλαμβάνουν ανά έτος, κυκλικά και εκ περιτροπής, το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Συνιστάται η ανάληψη προαιρετικού ολοήμερου τμήματος για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά από τον ίδιο εκπαιδευτικό να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, αντίγραφο αυτού επισυνάπτεται και στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και αναρτάται στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, σε εμφανές σημείο.
Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

11. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
Οι εγγραφές είναι κοινές και συνεπώς συγκροτούνται κοινά τμήματα:
α) Πρόωρης Υποδοχής και
β) Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων συνεδριάζουν και ορίζουν από κοινού τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της Πρόωρης Υποδοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας, η λύση δίνεται με την παρέμβαση του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε.

12. Αναστολή λειτουργίας προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
Όταν δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος κατά περίπτωση απαιτούμενος αριθμός φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι αδύνατη (θέματα υποδομών, στελέχωσης, ειδικών συνθηκών κτλ.), μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του για ένα έτος με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

13. Επιτήρηση μαθητών – Ασφάλεια μαθητών
Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών/τριών- Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Στο παραπάνω πλαίσιο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ενημερώνονται οι γονείς για την απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

14. Πρόωρη αποχώρηση μαθητών: Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων)

15. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
Διεξαγωγή ερευνών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Δ/νσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών /τριών ή Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, των Συλλόγων Διδασκόντων και, όπου απαιτείται, σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.

16. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool: Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool πρέπει να ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των τμημάτων που λειτουργούν. Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του Δ/ντή-ριας/Προϊσταμένου-ης της σχολικής μονάδας πρέπει με την έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους να επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος myschool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων/μηνύματων που αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος.

17. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Από τους/τις Διευθυντές/τριες , Προϊσταμένους/μένες των Νηπιαγωγείων τηρείται το ημερολόγιο σχολικής ζωής, στο οποίο καταγράφονται συμβάντα, ενέργειες, γεγονότα, εκδηλώσεις, επισκέψεις σχολικών συμβούλων, κ.λ.π. της σχολικής μονάδας και στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο εδώ.