Παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο

0
465
Στο άρθρο 16, παράγραφος 12 του Π.Δ. 79/2017 αναφέρεται η περίπτωση της παρουσίας τρίτων στα πλαίσια δράσεων του σχολείου:
Αυτό πλέον αντικαθίσταται στο σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» με το εξής:
Κοινώς, στο εξής ενημερώνεται ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και όχι οι σχολικοί σύμβουλοι ή οι “διάδοχοί” τους.
Όσον αφορά στις δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του Π.Δ 79/2017, αυτές είναι οι εξής: