Όροι χρήσης

0
818

Όροι  και Προϋποθέσεις Χρήσης
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.elniplex.com  και www.elniplex.gr (στο εξής αποκαλούμενων με το όνομα του πρώτου domain name)  και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματα του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των τυχόν επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής αποτελούν ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη όλων των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, δι’ό λόγο ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε δε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί για οποιονδήποτε λόγο με το περιεχόμενο τους οφείλει να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.elniplex.com  και www.elniplex.gr .

To elniplex.com μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αναρτώντας διαδικτυακά την όποια αλλαγή, η δε συνέχιση της χρήσης των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.elniplex.comθα θεωρείται πως συνιστά αποδοχή των όποιων νέων όρων ή/και προϋποθέσεων. Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται ο έλεγχος από τον επισκέπτη/χρήστη ανά τακτά χρονικά διαστήματα των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως καθώς και των τυχόν αναβαθμίσεων.

Πνευματικά Δικαιώματα -Άδεια Χρήσης
Όλα τα γραπτά κείμενα (στο εξής αναφερόμενα ως «περιεχόμενα») που αναρτώνται στο elniplex.com και φέρουν τη σφραγίδα του elniplex ή το όνομα κάποιου εκ των συντακτών του είναι προϊόντα πνευματικής εργασίας των τακτικών συντακτών του ή των συνεργαζόμενων συντακτών και ανήκουν στο elniplex.com, προστατεύονται δε από την νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή ισχύει στο παρόν αλλά και όπως ήθελε τροποποιηθεί στο μέλλον. Οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του elniplex ή /και τρίτων μερών.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση/επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω, τμηματικά ή περιληπτικά των «περιεχομένων» του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την έγγραφη προηγούμενη άδειά του από τον διαχειριστή και κάτοχο του site.

Όλα τα «περιεχόμενα» που φέρουν τη σφραγίδα του elniplexή το όνομα κάποιου εκ των συντακτών του παρέχονται για αυστηρά προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση,  χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής ολογράφως της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς κάθε ολική ή μερική πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, «φόρτωση», αναπαράσταση,  μετάδοση ή διανομή των «περιεχομένων» για σκοπούς άλλους πέρα από ιδιωτικούς αυστηρά και προσωπικούς (συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης με οιονδήποτε τρόπο στο ευρύ κοινό) απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση/άδεια του διαχειριστή /κατόχου του site.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή των δεδομένων που περιέχονται στο elniplex απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση, όπως επίσης και η επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή και/ή επανάχρηση κάποιου μη ουσιαστικού μέρους (ποιοτική ή ουσιαστική) του elniplex, όταν υπερβαίνει τους συνήθεις όρους χρήσης του elniplex αλλά και τα συναλλακτικά ήθη.

Οι φωτογραφίες που φέρουν το logo/σήμα του elniplexανήκουν στο elniplex και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε τροποποίησή τους επ’ ουδενί. Κάθε επανάχρηση οποιασδήποτε μορφής αυτών των φωτογραφιών απαγορεύεται εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια /εξουσιοδότηση από το elniplex.
Φωτογραφίες, κείμενα ή άλλα περιεχόμενα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο τρίτων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και εμφανίζονται συνήθως στο elniplex μετά τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών/κατόχων τους.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου
Το www.elniplex.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού  τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα /υπηρεσίες /πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν την οποιαδήποτε φόρτωση από την σελίδα αυτή. Το κόστος των ενδεχόμενων επισκευών/διορθώσεων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης/επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το elniplex.

Το elniplex δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της απλής αμέλειας, έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετικής/αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης) που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτήν και τη χρήση των «περιεχομένων» της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης, για τους οποίους το elniplex δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες
Το www.elniplex.com παρέχει στους χρήστες του την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο σχόλια τους κάτω από κάθε ανάρτηση. Για το περιεχόμενο των σχολίων αυτών υπεύθυνοι είναι οι χρήστες και όχι ο δικτυακός τόπος, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο και αν απέχουν από κάθε παράνομη, ανήθικη και καταχρηστική συμπεριφορά.

Όταν η διαχείριση του elniplex.com εντοπίσει στα σχόλια αυτά υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, εκβιαστικό, πορνογραφικό ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο, θα το αφαιρεί αμέσως χωρίς ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση

Ο χρήστης/επισκέπτης από την πλευρά του αναγνωρίζει το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε τα σχόλια που υποβάλλει πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www.elniplex.com έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει σχόλια που υποβάλλουν οι χρήστες/επισκέπτες στο διαδικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό τόπο αυτό, αναγόμενη στην αθέμιτη ή κακή χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και των «περιεχομένων»της. Σε περίπτωση που η elniplex εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει (π.χ. μετά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού) οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη που προβλέπονται στους παρόντες όρους αλλά και στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, ο χρήστης θα υποχρεούται να αποζημιώσει το elniplex εκ του λόγου αυτού.

Μεταβατικές Διατάξεις
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.